Søndre Land Viltlag V2.1

JAKT og FISKE i Søndre Land
Viltlag sitt område 2020

Elgjakt:

Søknad om jakt sendes lagets sekretær innen 10.08.2020. Slik søknad skal inneholde ønske om hvilke sone det søkes jaktrett i, navn på alle lagets medlemmer og navn på ansvarlig jaktleder. Etter lagets vedtekter har grunneiere og tidligere innehavere av jaktretten fortrinnsrett til jakt.

Jakttid:

25.09 - 30.11.


Hjortejakt

Søknad om jakt i perioden før og etter elgjakta (01.09 – 23.09 og 01.12 – 23.12) sendes lagets sekretær innen 10.08.2020 med opplysninger om hvilke eiendommer det ønskes jaktrett på. Grunneiere har fortrinnsrett til jakt på egen eiendom. Søknaden må angi hvem som er ansvarlig jaktleder for de eiendommer det søkes jakt på.
Hjortejakt i tidsrommet 25.09 - 30.11 utøves av de lokale elgjaktlagene.


Rådyrjakt

Jakta disponeres av grunneierne der minstearealet for fellingsrett pr. rådyr er 500 da. Alle andelshavere i Søndre Land Viltlag med innmeldt areal på 500 da. eller mer vil få tilsendt eget skjema med fellingsrapport i desember 2020 for innrapportering av fellinger i jakta 2020.

Jakttider:

Bukkejakt: 10.08 – 23.09
Ordinær jakt: 07.10 – 23.12.


Småviltjakt

Jaktkort (sesong-, ukes- og to-dagers kort, med eller uten hund) for innenbygds-boende legges ut for salg 01.08.20 og for utenbygdsboende fra 01.09.20.

 

Kortene selges nå via INATUR.no. Det er en begrensning  i vedtektene for salg av sesongkort til ett kort pr. 2000 da. En del av arealene i laget er utskilt til grunneiers egen disponering av småviltjakta – oppdaterte kart finnes for nedlasting her, samt i menyen »

 

Jakttider:

Skogsfugl og hare: 10.09-23.12,
Gås: 10.08-23.12,
Stokkand og ringdue: 21.08-23.12.
Rev, grevling, mår, røyskatt og villmink kan felles av jegere med jaktkort for småvilt.


Rovviltjakt

Eget jaktkort for jakt på rev, grevling, mår, røyskatt og villmink selges på iNatur.no. Kortet gjelder for det tidsrommet det er lovlig jakttid på de aktuelle dyrearter i jaktåret det kjøpes kort for.

OBS! Kjøpere av rovviltkort kan ikke jakte rovvilt med m\hund
i perioden 20.08 til 23.12.

Ingen småviltjakt eller rovviltjakt i perioden f.o.m. 24.09 t.o.m. 06.10.

Jaktkortet gjelder kun på utmark og all evt. jakt på innmark må avtales med den aktuelle grunneier.
Alle jakttider gjelder fra og med og til og med angitte dato.


Fiske

Fiskekort kan  kjøpes på nett og SMS, se vår hjemmeside og oppslag på de vanligste innfartsvegene til fiskeplasser. Fiskekort selges også i bomkassene på Lomsjøvegen og Dalavassvegen.

  Søknad om jakt sendes:

  Søndre Land Viltlag v/ Torger Granum,
  Aalterudvegen 2, 2864 Fall
  eller på e-post til : torger.granum@sl-viltlag.no

  For ytterligere opplysninger kontakt:
  Torger Granum på telefon 995 12 333 (etter kl. 16.oo).

Denne siden ble sist endret: 01.08.2020 14:49

Lenker til kjøp av jaktkort kommer.