Søndre Land Viltlag V2.1

JAKT og FISKE i Søndre Land Viltlag sitt område 2016

Elgjakt:

Søknad om jakt sendes lagets sekretær (se nedenfor) innen 30.07.2016. Slik søknad skal inneholde ønske om hvilke sone det søkes jaktrett i, navn på alle lagets medlemmer og navn på ansvarlig jaktleder. Etter lagets vedtekter har grunneiere og tidligere innehavere av jaktretten fortrinnsrett til jakt.
Jakttid:  25.09  -  31.10.


Hjortejakt

Søknad om jakt i perioden før og etter elgjakta (01.09 – 23.09 og 01.11 – 23.12) sendes lagets sekretær (se nedenfor) innen 30.07.2016 med opplysninger om hvilke eiendommer det ønskes jaktrett på. Grunneiere har fortrinnsrett til jakt på egen eiendom. Søknaden må angi hvem som er ansvarlig jaktleder for de eiendommer det søkes jakt på.
Hjortejakt i tidsrommet 25.09 - 31.10 utøves av de lokale elgjaktlagene.


Rådyrjakt

Jakta disponeres av grunneierne  der minstearealet for fellingsrett pr. rådyr er 500 da. Alle andelshavere i Søndre Land Viltlag med innmeldt areal på 500 da. eller mer vil få tilsendt eget skjema med fellingsrapport  i desember 2016 for innrapportering av fellinger i jakta 2016.
Jakttid:  bukkejakt: 10.08 – 23.09, ordinær jakt:  07.10 – 23.12.


Småviltjakt

Jaktkort (sesong-, ukes- og to-dagers kort, med eller uten hund) for innenbygds-boende legges ut for salg 01.08.16 og for utenbygdsboende fra 01.09.16. Utsalgssteder:  Statoilstasjonen, Hov, Randsfjord Handel, Joker Fall og Joker Vestsida. Det er en begrensning  i vedtektene for salg av sesongkort til ett kort pr. 2000 da. En del av arealene i laget er utskilt til grunneiers egen disponering av småviltjakta – kart vil bli utdelt.

OBS! Orrhøne og røy er fredet i hele Viltlagets område under hele småviltjakta.

Jakttider: skogsfugl og hare: 10.09-23.12, gås: 10.08-23.12, stokkand og ringdue: 21.08-23.12.
Rev, grevling, mår, røyskatt og villmink kan felles av jegere med jaktkort for småvilt.


Rovviltjakt

Eget jaktkort for jakt på rev, grevling, mår, røyskatt og villmink selges på de samme utslagssteder som småviltjaktkort. Kortet gjelder for det tidsrommet det er lovlig jakttid på de aktuelle dyrearter i jaktåret 01.04.16 – 31.03.17.

OBS!
Kjøpere av rovviltkort kan ikke jakte rovvilt med m\hund i perioden 20.08 til 23.12. 

NB!
Ingen småviltjakt  eller rovviltjakt i perioden f.o.m. 24.09.16 t.o.m. 06.10.16.

Jaktkortet gjelder kun på utmark og all evt. jakt på innmark må avtales med den aktuelle grunneier.
Alle jakttider gjelder fra og med og til og med angitte dato.


Fiske

Fiskekort selges på de samme stedene som småviltkort og i bomkassene på Lomsjøvegen og Dalavassvegen. I tillegg kan nå fiskekort kjøpes på nett og SMS, se vår hjemmeside og oppslag på de vanligste innfartsvegene til fiskeplasser.

    Søknad om jakt sendes:

    Søndre Land Viltlag v/ Torger Granum,
    Aalterudvegen 2, 2864 Fall
    eller på e-post til : torger.granum@sl-viltlag.no
    For ytterligere opplysninger kontakt Torger Granum på telefon 995 12 333 (etter kl. 16.oo).

Denne siden ble sist endret: 04.07.2016 21:31

OBS! Ved klikk på lenken åpnes den i samme vindu som dette..

Fiskekort via iNatur.no

Fiskekort på SMS

Sesongkort: Send SMS med kodeord inatur SL22D9 til 2377 (Pris: kr. 250,-)

3-døgnskort: Send SMS med kodeord inatur SL22D7 til 2377 (Pris: kr. 150,-)

Døgnkort: Send SMS med kodeord  inatur SL22D1 til 2377 (Pris: kr. 50,-)


Kortkjøp med sms belastes din mobilregning.